NEDEN ŞİA?

Rafızîler !
   Sahih-i Buhari'de yer alan Şiî raviler !..

İÇİNDEKİLER
Rafıziler !
Neden Şia !?
Şianın Kur'anı !?
Mühre Secde

Oniki Halife


LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH ALİYYUN VELİYYULLAH

Soru:
Buharî, Müslim ve diğer Sünnî Sihah sahiplerinin, bu insanlara, Şiî olduklarını bilmeden güvendikleri düşünülemez mi?

Bu âlimler tüm ömürlerini, hadis toplamaya, onları rivayet etmeye ve ravilerinin hayatları hakkında bilgi toplamaya adamışlardı. Çoğu hakkında lehlerinde yazan rical kitapları (ravilerin güvenilir olup olmadığını araştıran bilim) bulunmaktadır. Rivayet edilen hadislerin ravilerini seçerken, yaptıkları tercihlerden onların katı bir Sünnî görüşüne sahip oldukları söylenebilse de, yine de adil olarak değerlendirdikleri Şiîlere güvenmişlerdir. Onların Şiî olmalarını kınadıkları halde! Bu durumda, Buhari, Müslim ve diğerlerin için, bu Şiî ravilerin gerçek inançları hakkında bilgi sahibi değillerdi demek, onların kendi alanlarında yeteneksiz olduklarını söylemek anlamına gelir!!!

 

Soru:
Ama neden onlar sadece Sünnî ravilere dayanmadılar ki?

Onlar büyük bir olasılıkla, Şiîliğe büyük bir özen ile her türlü iftirayı yakıştıran bazı Sünnî kardeşlerimiz gibi, dar düşünceli ve taassuplu değillerdi. Zikredilen menkıbelerden de, tarihi olaylara dayanarak, bazı halifelere veya sahabiye karşı olmanın, geçmiş devirlerin Sünnî alimleri tarafından, hoşgörü ile karşılandığı anlaşılıyor.

 

Soru:
Şia da kendi hadis kitaplarında Sünnî ravilere dayanıyor mu?

Sünnî ravi, Peygamberin (s) ev halkına (Ehl-i Beyt) düşman olmakla tanınmıyorsa, ve adil olarak değerlendiriliyorsa, Şiî rivayetçileri tarafından kabul ediliyor.

Sonuç:


Şiî raviler vasıtasıyla rivayet edilen hadisler elenirse, Sünnî hadis neşriyatının önemli bir kısmın varlığının yok olacağı bir gerçektir. Şiî inancı her zaman vardı ve Sünnî görüşlerin yanında geçerli bir alternatif olmaya devam edecektir. Aşağıdaki listede, Buhari’nin Sahih’inde dayandığı Şiî alimlerin bir kaç tanesinin isimleri sıralanmıştır. Onlara, burada sıralanmayanları ve Müslim’in Sahih’inde ve diğer dört Sihah-ı Sitte’de geçen Şiî ravileri eklersek, bunların sayısı çok daha yüksek olacaktır. Bu yazının çerçevesini aşacağından, burada sadece şahıs başına bir-iki hadisi, hadisin rivayet edildiği eseri ve bulunduğu bölümü belirterek, verdik. Geri kalanları hadis fihristleri ya da hadis bilgisayar yazılımlarını kullanarak elde edilebilir. Okuyucu, aşağıda bulunan değerlendirmelerde sık sık Rafızi kelimesine rastlayacaktır. Rafızi kelimesi Sünnî alimler tarafından, Hz. Ali’den (a) önceki halifelerin meşruluğunu açıkça tenkit eden ya da kabul etmeyen Şiîler için kullanılıyordu...

Abdulmalik b. Ayan el-Kufî

 • O Rafızi bir Şiî idi. Görüş beyan edenlerdendi. [Ebu Cafer el-Ukeyli, Du'afa el-'Ukeyli, „ Abdulmalik b. A'yan“ babında]
 • O bir Rafızi idi, güvenilirdir. (Saduk). [El-Mizzî, Tehzib el-Kemal, "Abdulmalik b. A'yan" babında]
 • El-İclî dedi ki: O Kufe’liydi, Tabiîndendi. Güvenilirdir. Süfyan dedi ki: Şiî olan Abdulmalik b. 'A'yan bize rivayet etmiştir; O bir Rafızi idi. Görüş beyan eden biriydi. Hamid dedi ki: Bu üç kardeş, Abdulmalik, Zurara ve Hamran, üçü de Rafızi idiler. Ebu Hatim dedi ki: Şiîliğe sarılan ilk insanlardandı. Dürüst bir ailedendi ve sağlam rivayetleri vardır. Ve rivayetleri yazılmıştır. [İbn Hacer el-Eskalanî, Tehzib el-Tezib, "Abdulmalik b. A'yan" babında]

   

 • Sahih-i Buhari [kitab et-Tevhid]
 • Sahih-i Müslim [kitab el-İman]
 • Sahih-i Tirmizi [kitab Tefsir el-Kur'an]
 • Sünen el-Nese'i [kitab el-İman ve en-Nuzur]
 • Sünen Ebu Davud [kitab el-Buyu']
 • Sünen İbn Mace [kitab ez-Zekat]

Abdurrezzak el-san'anî (öl. h. 211)

 

 • İbn 'Adî dedi ki: Onlar (yani ulemâ) hadislerinde, Şiî olması dışında, bir beis görmüyorlardı... İtibar sahibi bir adamdı. …Peygamberin ev halkını (Ehl-i Beyt) ululayan ve başkalarını aşağılayan hadisleri rivayet etmiştir… Muhlid el-Şu'ayrî dedi ki: Abdurrezzak ile beraberdik. Birisi Muaviye’nin adını zikredince, Abdurrezzak dedi ki: “ Ebu Süfyan’ın halefini anarak, beraberliğimizi lekeleme!“. [El-Mizzî, Tehzib el-Kemal, "Abdurrezzak el-San'anî" babında]

 • İbn 'Adî, Abdurrezzak’tan (bir hadisi) rivayet etmiştir: „Muaviye’yi minberimde görürseniz, onu öldürün!”. [Ez-Zehebî, Mizan el-İtidal, "Abdurrezzak el-San'anî" babında]

 • Sahih-i Buhari [kitab el-İman]

 • Sahih-i Müslim [kitab el-İman]

 • Sahih-i Tirmizî [kitab et-Tahhare]

 • Sünen Nese'i [kitab et-Tahhare]

 • Sünen Ebu Davud [kitab et-Tahhare]

 • Sünen İbn Mace [kitab el-Mukaddeme fil-İman]  

Avf b. Ebi Cemile el-Arabî (öl. h. 146)

 

 • O bir Rafızi idi ama güvenilir idi.… Birçok alim tarafından güvenilir olarak değerlendirildi. Kalbinde Şiîliği taşırdı. [Ez-Zehebî, Siyer A'lam el-Nubale, "Avf b. Ebi Cemile" babında]
 • Avf bir Kadirî, bir Şiî, bir şeytan idi! [Ebu Cafer el-Ukeyli, Du'afa el-Ukeyli, "Avf b. Ebi Cemile" babında]
 • Şiîliğe meyilliydi. İbn Ma'in güvenilir olduğunu söyledi. En-Nese'i dedi: Çok güvenilir.

 

 • Sahih-i Buhari [kitab el-İman]
 • Sahih-i Müslim [kitab el-Mesacid ve Mevadi' es-Salât]
 • Sahih-i Tirmizî [kitab es-Salât]
 • Sünen Nese'i [kitab et-Tahhare]

Abbad b. Yakub el-Revacanî (öl. h. 250)

 

 • O güvenilir bir Rafızi idi ve hadisi (Sahih) El-Buharî’de bulunur. [İbn Hacer el-Eskalani, Takrib el-Tahzib, „Abbad b. Yakub el-Revacanî babında“]
 • Ebu Hatim dedi ki: O bir Şeyh idi. Güvenilirdir. İbn Adî dedi ki: Selefi suçluyordu. İçinde Şiîlik taşıyordu. Salih b. Muhammed dedi ki: Osman’ı suçluyordu. Onun şöyle dediğini duydum:“Allah’ın adaleti fazla büyüktür ki, Talha ve Zübeyr’in, onların Ali’ye biat edip, daha sonra ona karşı savaşmalarından sonra, cennete girmelerine izin versin.“ İbn Hibban dedi ki: O başkalarını kendine (kendi inancına) çağıran bir Rafızi idi. Bu hadisi rivayet etmiştir:.. „Muaviye’yi benim minberimde oturur halde görürseniz, onu öldürün!“ [El-Mizzî, Tehzib el-Kemal, „Avf b. Ebi Cemile“ babında] [İbn Hacer el-Eskalani, Tehzib el-Tehzib, „'Abbad b. Yakub el-Revacanî“ babında]

 • Sahih-i Buhari [Kitab et-Tevhid]
 • Sahih-i Tirmizi [Kitab al-Menakıb]
 • Sünen İbn Mace [Kitab ma ca' fi al-cana'iz]
 • Sünen Ebu Davud [Kitab es-Salât]
 • Sünen İbn Mace [Kitab es-Salât]

Ubeydullah b. Musa el-Absî (öl. h. 213)

 

 • Ebu Davud dedi ki: O tutkulu bir Şiî idi. Hadisi muteberdir....İbn Mendeh dedi ki: Ahmed ibn Hanbel halka sık sık Ubeydullah’ı zikretti. O Rafıziliği için tanınmıştı. (Ali’ye olan aşırı bağlılığı için) ve hiç bir zaman evine Muaviye isminde kimseyi almazdı.“ [Hadis İmamı Buharî ve rivayet ettiği alimlerin itikadı (Ez-Zehebi, Salafi Yayınları, İngilt.1997, s.89), Siyer A’ lam en-Nubala, cilt 9, s.553-557]
 • O dindâr bir insandı. Şiî alimlerin ileri gelenlerindendi.... Yahya b. Main tarafından muteber olarak değerlendirilmiştir. Ebu Hatim, onun güvenilir olduğunu söylemiştir.,.. El-İclî dedi ki: Kur’an bilginleri arasında söz sahibi idi ..“ [Ez-Zehebi, Tezkirat ul-Huffaz adlı eserin „Ubeydullah b. Musa el-Absi“ babında]

 

 • Sahih-i Buhari [Kitab el-İman]
 • Sahih-i Müslim[Kitab el-İman]
 • Sahih-i Tirmizi [Kitab es-Salât]
 • Sünen el-Nese'i [Kitab es-Sehv]
 • Sünen Ebu Davud [Kitab at-Tahharet]
 • Sünen İbn Mace [Kitab al-Mukaddeme